JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE - 2023. g.


Novi Vinodolski, 8. prosinac 2022.

 

 

J A V N I   P O Z I V   U D R U G A M A

ZA  DODJELU SREDSTAVA PUTEM POKROVITELJSTVA, (SU)FINANCIRANJA

MANIFESTACIJA I DRUGIH DOGAĐANJA OD OPĆEG ZNAČAJA

ZA TURISTIČKU ZAJEDNICU GRADA NOVI VINODOLSKI U 2023. GODINI

 

 

I.

U Proračunu Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski za 2023. godinu, planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva jednodnevnih i višednevnih manifestacija i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Turističku zajednicu Grada Novi Vinodolski koja se provode tijekom 2023. godine.

Jednodnevne i višednevne manifestacije i druga događanja, u smislu ovog Javnog poziva, su aktivnosti koje provode i organiziraju Udruge, – dalje u tekstu: Prijavitelji s ciljem davanja dodatne ponude na području Grada Novog Vinodolskog i razvoja Grada Novog Vinodolskog općenito.


II.

         Za pokroviteljstvo i (su)financiranje manifestacija i drugih događanja Prijavitelji mogu podnijeti prijavu za dodjelu sredstava za kulturne, sportske, zabavne, odgojno-obrazovne, turističke, ekološke i druge manifestacije i događanja (dalje u tekstu: manifestacije/događanja) koja su međunarodnog, državnog, regionalnog ili područnog karaktera.

Prijave se mogu poslati za manifestacije/događanja koja će se provoditi tijekom 2023. godine.

 

III.

         Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava za manifestacije/događanja su slijedeći:

·       usmjerenost manifestacije/događanja na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi, s naglaskom na poboljšanje ukupne turističke ponude Rivijere Novi Vinodolski,

·       jasno definiran i realno dostižan cilj manifestacije/događanja,

·       jasno definirani korisnici manifestacije/događanja

·       jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe manifestacije/događanja,

·       realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/događanja,

·       kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu manifestacije/događanja,

·       osigurano sufinanciranje manifestacije/događanja iz drugih izvora.

 

IV.

           Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 120.000,00 kuna.

Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedine manifestacije/događanja je od 1.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.

 

V.

           Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga  te koje su uredno ispunile obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski i drugih javnih izvora (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od strane osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja).

 

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski: www.tz-novi-vinodolski.hr ili se mogu preuzeti u uredu Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski, Kralja Tomislava broj 6.

 

VII.

            Prijave se mogu dostaviti na tri načina:

1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDENICA GRADA

 NOVI VINODOLSKI

 (Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja)

Kralja Tomislava broj 6,  51 250 Novi Vinodolski

- NE OTVARATI   -

 

ili

            2. osobnom dostavom zatvorene omotnice s upisanom adresom iz točke 1. preko Ureda Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski.

 

            3. putem elektronske pošte na adresu: tzg-novi-vinodolski@ri.t-com.hr

 

VIII.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski, a najkasnije do 1. ožujka 2023. godine.

 

IX.

            Odluke o dodjeli sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događanja donosi Turističko vijeće, Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, i to periodično svaki mjesec,  do 15. u mjesecu, za prijave pristigle zaključno da zadnjeg dana u prethodnom mjesecu.

Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava biti će objavljena na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski.

 

X.

            Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje će se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaziti na mrežnoj stranici Turističke zajednice Grada od dana 9. prosinca 2022. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na brojeve 051/244-306, odnosno mailom na adresi: tzg-novi-vinodolski@ri.t-com.hr
 
 
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
 
OBRAZAC 1
 
OBRAZAC 2
 
OBRAZAC 3
 
REZULTATI NATJEČAJA
 
 

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree